Относно: неоторизиран достъп до базите данни на застрахователния брокер

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че е установено нарушение на сигурността на личните данни, обработвани в информационната система „Sirma Insurance Enterprise” („SIE“), изразяващ се в достъп до справки по текущи застрахователни полици на наши крайни клиенти. За случая от „Сирма Ай Си Ес“ АД са уведомени всички държавни органи, имащи отношение към случая.

От нарушението може да са засегнати следните категории субекти на данни: застраховани лица по поддържани от нас застрахователни полици. Засегнати записи на лични данни могат да включват въведената информация в брокерския интерфейс за справки по сключените застрахователни полици и по-конкретно: три имена, единен граждански номер, телефон за връзка, адрес на застрахованите лица, предмет и обект на застрахователната полица.

Данните за точния брой на засегнатите от нарушението лица и приблизителният брой засегнати записи на лични данни към момента на подаване на настоящето уведомление не е известен.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОС

С настоящото „Динамика” ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени въ