Относно: неоторизиран достъп до базите данни на застрахователния брокер

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че е установено нарушение на сигурността на личните данни, обработвани в информационната система „Sirma Insurance Enterprise” („SIE“), изразяващ се в достъп до справки по текущи застрахователни полици на наши крайни клиенти. За случая от „Сирма Ай Си Ес“ АД са уведомени всички държавни органи, имащи отношение към случая.

От нарушението може да са засегнати следните категории субекти на данни: застраховани лица по поддържани от нас застрахователни полици. Засегнати записи на лични данни могат да включват въведената информация в брокерския интерфейс за справки по сключените застрахователни полици и по-конкретно: три имена, единен граждански номер, телефон за връзка, адрес на застрахованите лица, предмет и обект на застрахователната полица.

Данните за точния брой на засегнатите от нарушението лица и приблизителният брой засегнати записи на лични данни към момента на подаване на настоящето уведомление не е известен.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОС

С настоящото „Динамика” ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

- Име: име, презиме и фамилия;

- ЕГН;

- Контакти: електронна поща, адрес и телефон;

- Адрес: постоянен или настоящ;

- Банкова информация: номер на банкова сметка;

- Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;

- Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователен договор, по който Вие сте страна.

„Динамика” ЕООД може да обработва Вашите здравни данни, предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции. „Динамика” ЕООД може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

За изпълнение задълженията си на посредник при сключване на застрахователни договори, „Динамика” ЕООД предоставя на основание сключени договори със застрахователни дружества Вашите лични данни на същите тези дружества с цел повишаване качеството на предлаганата от нас услуга.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

- изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;

- плащане на застрахователната премия;

- обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета;

- предотвратяване на застрахователни измами;

- оценка на риска;

- изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Профилиране

Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, информационни системи на застрахователните дружества може да обработват личните Ви данни, за да се изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на определено застрахователно дружество да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни. Повече информация за реда и условията, при които можете да възразите, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „Динамика” ЕООД, както и в при съответния застраховател, с който имате правоотношение вследствие посредничеството на „Динамика” ЕООД .

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

„Динамика” ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно „Динамика” ЕООД да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

• Доставчици на услуги ( застрахователи, консултанти, експерти, оценители, адвокати). Когато използваме услуги, свързани със сключване на застрахователния договор и изплащане на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно „Динамика” ЕООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;

• Държавни и други публични органи;

• Други лица в изпълнение на законово задължение, включително и при производство, инициирано по сигнал или жалба от страна на лицето, чиито лични данни се обработват.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„Динамика” ЕООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които се събират данните и за изпълнение на законовите ни задължения.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Динамика” ЕООД:

1. да получите достъп до Вашите личните данни, които „Динамика” ЕООД обработва, и да получите копие от тях;

2. при непълнота или неточност на данните, които „Динамика” ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;

3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;

4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

5. в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „Динамика” ЕООД .

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, Благоевград, ул.”Братя Миладинови” №1

Моля въведете данни за оферта:

Сравни всички оферти!

Моля въведете данни за оферта:

2.479 ms