Начало    »    Застраховки    »    Автокаско

Автокаско

Застраховка автокаско осигурява защита за Вашия автомобил.

Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покритите рискове могат да бъдат:

 • Пожар
 • Експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария
 • Пътно-транспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба или грабеж

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.

Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.

Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховка Каско автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система, а след издаване на полицата „Автокаско на МПС“ да бъде направен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА АВТОКАСКО

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз . Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.

Застраховката в определени компании може да е валидна за Р.България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК) без значение къде е сключена Гражданската отговорност. В определени държави рискът Кражба е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).

Обичайно застраховката Автокаско важи за територията на Република България. През последните години застрахователите предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с брокера ви или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/к.с , брой врати и други негови технически характеристики.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТОКАСКО?

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, годината на производство,особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания. Нашите индивидуални отстъпки с Клубна карта ще направят предложението най-изгодно за Вас.

ПРИ СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:

 • Покритие за механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период. По този начин реално се удължава гаранцията на автомобила.
 • Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
 • Валидност на покритието за чужбина без допълнително заплащане.
 • Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
 • Безплатен автоасистанс за чужбина;
 • Посещение на мобилна група при ПТП или щети на паркинг (оглед на място);
 • Заместващ автомобил;

ВАЖНИ СЪВЕТИ

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС

Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е закратко!

Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата;

Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени , забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.

Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.

При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;

При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя.

При кражба, когато МПС е маркирано, задължително уведомете и фирмата, извършила маркирането, ако такова уведомяване е предвидено в договора Ви с нея;

Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

Във всички случаи уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП - КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място
 • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или 112

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

 • Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за регистрация на МПС;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).

ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Съгласно приетите промени за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, обнародвани в Държавен вестник № 51/05.07.2011 г., считано от 05.10.2012г. е забранено поставянето на стикери, знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, указващи наличието на сключена застраховка Каско. Тези знаци се отнасят към т.нар пасивно маркиране на моторното превозно средство.

Всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката Каско трябва да бъдат отстранени. След тази дата лице, което управлява МПС с поставени стикери се наказва с глоба в размер 50 лв.

В обхвата на тази забрана НЕ попадат винетките, стикерите за годишен технически преглед и стикерите за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, рекламните надписи и/или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт.

Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:

 • за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
 • за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила
 • за репатриране на тленни останки в случай на смърт
 • за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране
 • за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП
 • за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз
 • за хотел,
 • за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.
11.112 ms