Начало    »    Застраховки    »    Други

Други

Застраховка на земеделски култури

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:

 • Градушка и в комбинация с нея;
 • Буря и проливен дъжд;
 • Пожар на корен;
 • Осланяване;
 • Измръзване/изтегляне.

При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.

Застраховка на селскостопански животни

Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.

По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура.

Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда

Обект на тази застраховка са:

 • състезателни коне, паспортизирани и регистрирани в Българската федерация по конен спорт на възраст от 3 до 15години, а за беговите коне от 2 до 5 години;
 • коне за разплод, паспортизирани и регистрирани в Националната служба за селекция и репродукция на възраст от 3 до 14 години;
 • подрастващи коне, паспортизирани на възраст от 1 до 3 години;
 • учебни коне - паспортизирани на възраст от 6 до 12 години;
 • коне за любителска езда на възраст от 1 до 14 години.

Сумите, за които се застраховат конете и които се изплащат в случай на загуба, се определят след експертна оценка и споразумение между застрахователя и клиента.

Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма.

Застраховката гарантира обезщетение при смърт или убиване по необходимост на застраховани животни в резултат от:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополука;
 • заразни заболявания;
 • колики;
 • усложнения след раждане;
 • следродилни инфекции;
 • скъсване на хранопровода;
 • пътно-транспортни произшествия при транспортиране на конете;
 • ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания.

Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят временно или постоянно възможност за участие в състезания в резултат от:

 • куцоти (тендинити, тендовагинити, бурзити, контузии в областта на ставите, разкъсвания на ахилесовото сухожилие, счупване на крайници);
 • травми, получени по време на състезания и тренировки;
 • травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.

Карго

Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните основни карго клаузи:

 • Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
 • Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
 • Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
 • Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
 • Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
 • Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
 • Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
 • други

Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи като:

 • Institute Strikes Clauses (Cargo) - 1.1.82
 • Institute War Clauses(Cargo) - 1.1.82
 • Institute War Clauses (Air Cargo) - 1.1.82
 • Institute Strikes Clauses (Air Cargo) - 1.1.82
 • Institute War and Strikes Clauses - 1.1.82
 • Institute Malicious Damage Clause - 1/8/82
 • Institute War Clauses(sending by Post) - 1.1.82
 • други

Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари:

 • Institute Frozen Food Clauses(A) - 1.1.86
 • Institute Bulk Oil Clauses - 1.2.83
 • Institute Commodity Trades Clauses (A) - 5.9.83
 • Institute Jute Clauses - 1.1.84
 • Institute Natural Rubber Clauses - 1.1.84
 • Corn Trade F.P.A. Clauses - 1.1.63
 • Institute Timber Trade Federation Clauses - 1.4.86
 • Institute Frozen Meat Clauses(A) - 1.1.86
 • Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown - 1.1.86
 • Bulk Oil Clauses - (Jan,1962) SP-13C
 • Institute FOSFA Trades Clauses (A) - 1/7/85
 • Livestock Clause №1
 • други

Строително-монтажни рискове

Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:

 • цялата строителна площадка;
 • извършваните по договор строително-монтажни работи;
 • материалите;
 • механизацията и оборудването;
 • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.

Застрахователните компании осигуряват следните основни покрития:

 • „Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество;
 • покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застраховката дава възможност за включване на следните допълнителни клаузи и рискове:

 • загуба или повреда в следствие на стачка, бунт или гражданско вълнение;
 • гаранционно обслужване на строителните работи;
 • допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;
 • вреди от земетресение;
 • повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка;
 • повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;
 • иск на проектанта;
 • вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

Застраховка на плавателни съдове

Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.

Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва следните рискове:

 • каско пълна и/или частична загуба;
 • отговорност към трети лица;
 • обща авария и спасяване;
 • загуба на навло или дисбурсменти;
 • война и стачки;
 • други.

Застраховка на летателни апарати

Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др.

Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Застрахователните покрития по тази застраховка са следните:

 • всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат;
 • извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.

Като допълнително покритие по застраховката могат да се включат и рисковете, произтичащи от войни и стачки.

Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-продажба или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Финансови и търговски рискове

4.975 ms